Załatwianie spraw

Wszystkie pisma wpływające do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu oraz ilości załączników. Następnie kierowane są do właściwych wydziałów i oddziałów. Na żądanie osoby wnoszącej pismo pracownik Biura Podawczego poświadcza jego przyjęcie na kopii pisma, dlatego aby uzyskać potwierdzenie złożenia pisma należy posiadać jego kopię.

Kierownik Sekretariatu we właściwym wydziale rejestruje pisma według kolejności ich wpływu i przedstawia je Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania zarządzenia co do sposobu załatwienia.

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46). Po dokonaniu stosownych ustaleń udziela się na nie odpowiedzi lub przekazuje do załatwienia według właściwości. 

Rejestr zmian dla: Załatwianie spraw