Rejestry i ewidencje

Rejestry, ewidencje oraz wykazy w Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód w Katowicach prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS, nr 5, poz.22).

Archiwum Zakładowe działa w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.03.2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz. U. nr 46, poz. 443) i zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. MS. nr 8, poz. 55).

Sprawy postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. nr 167, poz. 1375).

W Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód w Katowicach prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  • repertoria;
  • wykazy;
  • kartoteki;
  • zbiory wokand;
  • księgi pomocnicze.

Urządzenia te służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia i układu akt. Powyższe urządzenia prowadzone są w ramach podstawowej działalności Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach. W ramach czynności prowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne Sądu prowadzone są urządzenia ewidencyjne według odrębnych przepisów, w szczególności z Ustawy o rachunkowości i przepisów prawa pracy.

Rejestr zmian dla: Rejestry i ewidencje