Komunikat o czasowym ograniczeniu w pracy Sądu

2020-03-23

Ze względu na sytuację występowania koronawirusa i podjęte w całym kraju działania i zalecenia profilaktyczne informujemy o czasowym ograniczeniu działalności Sądu:

- od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. odwołane zostają rozprawy i inne posiedzenia w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach za wyjątkiem spraw pilnych* 

- od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. interesantów nie przyjmują następujące komórki organizacyjne Sądu: Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawcze, Kasa, Sekretariaty Wydziałów/Oddziałów.

Podstawowymi formami kontaktu z Sądem są:

- forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego,

- kontakt telefoniczny i poczta elektroniczna:

  • pl. Wolności 10: 32 604-77-31, 32 604-77-32,

e-mail: boi.karny@katowice-zachod.sr.gov.pl

  • ul. Warszawska 45-47: 32 604-75-81, 32 604-75-82, 32 604-75-83

e-mail: boi.cywilny@katowice-zachod.sr.gov.pl

- od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. budynek Sądu przy ul. Warszawskiej 45 nie będzie dostępny dla Interesantów. Biuro Obsługi Interesanta oraz Biuro Podawcze
w zakresie podejmowania czynności bezpośredniej obsługi będzie działać wyłącznie w budynku przy Plac Wolności 10 i tylko w zakresie spraw, które będą rozpoznawane jako pilne.

 *sprawy pilne:

- sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający
w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;

- sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.), sprawy, o których mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.), sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego
w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;

- sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2019 r. 2203 ze zm.);

- sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.);

- sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);

- przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

 

Wykaz spraw pilnych od dnia 23.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r. (plik PDF, 25 KB)

Rejestr zmian dla: Komunikat o czasowym ograniczeniu w pracy Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2020-03-30
Publikacja w dniu:
2020-03-30
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
2020-03-23
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Wojciech Jędrzejewski
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
Publikacja komunikatu