Konta bankowe

W celu sprawnej obsługi stron uprasza się, aby przed wniesieniem pisma do sądu dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie sądu lub na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach lub zakupić znaki opłaty sądowej. Dowód wpłaty winien określać dokładnie strony postępowania sądowego w celu prawidłowej identyfikacji wpłaty oraz sygnaturę akt sprawy, jeśli jest znana.

Numery kont

Konto dochodów budżetowych

(opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny)
NBP O/O W KATOWICACH
86 1010 1212 0063 0522 3100 0000
Ważne! Na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwę właściwego wydziału, a przy wpłatach dokonywanych na wezwanie Sądu także sygnaturę akt i numer karty dłużnika.

Konto sum depozytowych w PLN

(w szczególności poręczenia majątkowe i zabezpieczenia składane w związku z postępowaniem karnym, kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu składane w związku z postępowaniem sądowym)
BGK ODDZIAŁ W KATOWICACH
52 1130 1017 0021 1000 6690 0004
Ważne! Na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Konto sum depozytowych w USD

BGK ODDZIAŁ W KATOWICACH
25 1130 1017 0021 1000 6690 0005
Ważne! Na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Konto sum depozytowych w EURO

BGK ODDZIAŁ W KATOWICACH
09 1130 1017 0021 1000 6690 0002
Ważne! Na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Konto sum depozytowych w GBP

BGK ODDZIAŁ W KATOWICACH
79 1130 1017 0021 1000 6690 0003
Ważne! Na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Konto sum depozytowych w CHF

BGK ODDZIAŁ W KATOWICACH
36 1130 1017 0021 1000 6690 0001
Ważne! Na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Konto sum na zlecenie

(zaliczki w sprawach cywilnych na pokrycie kosztów biegłych, tłumaczy itp., wpisy do Rejestru Spadkowego w wysokości 5,00 zł)
NBP O/O KATOWICACH
26 1010 1212 0063 0513 9800 0000
Ważne! Na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

(nawiązki, świadczenia pieniężne)
BGK ODDZIAŁ W KATOWICACH
42 1130 1091 0003 9095 7920 0001
Ważne! Na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe