Biuro Obsługi Interesantów

Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach z dnia 28 grudnia 2010 roku Nr 26/12/2010 z dniem 1 stycznia 2011 roku w Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód w Katowicach zostały utworzone Biura Obsługi Interesantów, wraz ze stanowiącą ich integralną część Czytelnią akt.

Interesanci przyjmowani są w Biurach Obsługi Interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00.

W sprawach rozpoznawanych w wydziałach karnych i wykonywania orzeczeń interesanci przyjmowani są na stanowiskach biura obsługi interesantów usytuowanego w Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód w Katowicach przy pl. Wolności 10, pokój numer 004, jak również telefonicznie pod numerami telefonów:

32 604-77-31, 32 604-77-32

oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: boi.karny@katowice-zachod.sr.gov.pl

W sprawach rozpoznawanych w wydziałach cywilnych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych interesanci przyjmowani są na stanowiskach biura obsługi interesanta usytuowanego w Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45, pokój numer 024, jak również telefonicznie pod numerami telefonów:

32 604-75-81, 32 604-75-82, 32 604-75-83

oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: boi.cywilny@katowice-zachod.sr.gov.pl

Czytelnia akt

Przyjmowanie interesantów w Czytelni akt

Interesanci przyjmowani są według kolejności zgłaszania się w Czytelniach akt stanowiących integralną część Biur Obsługi Interesantów.

Czytelnia akt przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 7:30 - 18:00 z zastrzeżeniem, że ostatnie akta udostępniane są do godziny 17.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00 z zastrzeżeniem, że ostatnie akta udostępniane są do godziny 14.30:

 • przy pl. Wolności 10, pokój 004 - w sprawach rozpoznawanych w wydziałach karnych i wykonywania orzeczeń,
 • przy ul. Warszawskiej 45, pokój 024 - w sprawach rozpoznawanych w wydziałach cywilnych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zamawianie akt

 • telefonicznie:

w sprawach rozpoznawanych w wydziałach karnych i wykonywania orzeczeń:
32 604-77-31, 32 604-77-32

w sprawach rozpoznawanych w wydziałach cywilnych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych:
32 604-75-81, 32 604-75-82, 32 604-75-83

 • poprzez adres e-mail:

boi.cywilny@katowice-zachod.sr.gov.pl
dla spraw rozpoznawanych w wydziałach cywilnych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych

boi.karny@katowice-zachod.sr.gov.pl
dla spraw rozpoznawanych w wydziałach karnych oraz wykonywania orzeczeń

Po zamówieniu akt za pośrednictwem poczty elektronicznej pracownik obsługujący Czytelnię akt potwierdza dostępność akt w danym dniu.

Istotne informacje

W celu przyspieszenia obsługi przy zamawianiu akt telefonicznie lub lub poprzez adres e-mail należy podać następujące dane:

 • sygnaturę sprawy, oznaczenie wydziału;
 • nazwiska stron uczestniczących w sprawie;
 • proponowany termin i godzina przeglądania akt;
 • dane kontaktowe osoby zamawiającej akta, aby pracownik Czytelni mógł powiadomić zainteresowanego o konieczności ustalenia innego terminu, w celu zapoznania się z aktami sprawy.

Zmiany od dnia 1 lutego 2017 roku

Akta spraw z wydziałów interesanci zamawiają z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 15.00 (za datę zamówienia akt za pośrednictwem poczty elektronicznej poza godzinami urzędowania sądu przyjmuje się najbliższy dzień roboczy). W sytuacjach wyjątkowych decyzję o udostępnieniu akt w innym terminie podejmuje kierownik sekretariatu właściwego wydziału.

W przypadku akt archiwalnych termin ich udostępnienia uzgadniany jest każdorazowo z kierownikiem sekretariatu właściwego wydziału.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.

Zakres zadań Biura Obsługi Interesantów:

 • udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
 • wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienia ich sprawy w BOI nie będzie możliwe;
 • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym miedzy innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych;
 • kierowanie do właściwych sal rozpraw.

Wzory pism

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2020-03-02
Publikacja w dniu:
2020-03-02
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2017-02-07
Publikacja w dniu:
2017-02-07
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji o godzinach pracy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach
Wytworzył:
Małgorzata Hońska-Horecka
Opublikował:
Małgorzata Hońska-Horecka
Dokument z dnia:
2017-02-06
Publikacja w dniu:
2017-02-06
Opis zmiany:
Aktualizacja zakresu zadań BOI