Pion Karny - pl. Wolności 10; 40–078 Katowice
tel. 32 60-47-710
Pion Cywilny - ul. Warszawska 45; 40–010 Katowice
tel. 32 60-47-553
http://www.katowice-zachod.sr.gov.pl/bip/dzialalnosc/skargi_wnioski_petycje.html

Skargi, Wnioski, Petycje

Zgodnie z art. 41 e ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) szczegółowy tryb i organizację przyjmowania i rozpatrywania wpływających do Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg
i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 roku, poz. 524) oraz Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach z dnia 11 września 2012 roku Nr_21/09/2012 w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach.

    W sprawach nieuregulowanych w powyższych przepisach, zgodnie z zapisem § 56 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249) zastosowanie mają przepisy działu VIII K.p.a. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania  i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 

Prezes Sądu i Wiceprezesi Sądu przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków w dniach i godzinach wskazanych w informacjach w sprawie przyjmowania skarg i wniosków umieszczonych na tablicach ogłoszeń w budynkach Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach oraz na stronie internetowej Sądu.

 

Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków

Na podstawie zapisu § 11 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U.  z dnia 16 maja 2012 roku, poz. 524) informuje się co następuje:

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach  pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  Adres Sądu:          Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach 
                                pl. Wolności 10
                               
  40 – 078 KATOWICE
  Adres e-mail:
 2. Do przyjmowania skarg i wniosków wniesionych na piśmie wskazuje się pracowników Biur Podawczych Sądu.
 3. Do przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wskazuje się pracowników Oddziału Administracyjnego Sądu.
 4. Do przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych ustnie do protokołu wskazuje się pracowników Oddziału Administracyjnego, a  w uzasadnionych przypadkach także pracowników Biur Obsługi Interesantów Sądu.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.):

art. 41b

§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest Prezes Sądu.

§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego
i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

§ 3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

§ 4. Prezes sądu apelacyjnego, w terminie do końca kwietnia każdego roku, informuje Ministra Sprawiedliwości o nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku rozpatrzenia skarg przez prezesów sądów działających na obszarze apelacji.

 

 

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW:

 

Prezes Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach:

SSR Jarosław Gwizdak - przyjmuje strony w ramach skarg i wniosków w środy w godz. 12.00 – 14.00, pl. Wolności 10 pokój nr 104

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach:

SSR Jolanta Ziemba - Kulak - przyjmuje strony w sprawach rozpatrywanych w wydziałach pionu cywilnego w środy w godz. 12.00 – 14.00, ul. Warszawska 45 pokój nr 103

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach:

SSR Patrycja Łukasik - Swoboda – przyjmuje strony w sprawach rozpatrywanych w wydziałach pionu karnego w środy w godz. 12.00 – 14.00, pl. Wolności 10 pokój nr 104

Grafika : drukuj / nie drukuj